Czech Republic (Ceská republika)

处理说明:

  • 请查看蔡司保修政策声明,了解完整的条款和条件。如您需要保修范围内的维修服务,请首先联系您购买镜头时的蔡司经销商,或联系我们在购买国的经销商:查找您的蔡司经销商
  • 您的蔡司制造商保修服务地址:

Focus Nordic
KUTA centrum
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4 Praha
Czech Republic
Tel: +420604582550
in fo @focusnordic .cz

  • 我们也可在保修期内对您的镜头进行保修范围外的维修,但您需要支付维修服务的费用。