ZEISS Lens Gear

附加在闪光灯里。

这款跟焦环让 ZEISS 的 Otus、Milvus 和 Loxia 系列镜头成为对专业电影人而言非常趁手的一款电影风格的镜头。此款跟焦环有四种不同的尺寸可供选择:微型、小型、中型和大型。

握紧该环,顺时针转动就可以将其安装在镜头上,逆时针则可将其移除。

带有橡胶带,即 GumGum,其特点是具有粘合的表面。这意味着其内径可根据镜头的直径缩小,进而支持多款镜头。GumGum 还可以防止划痕,或对镜头聚焦环的其他损害。

Mini Small Medium Medium Makro 100 Large

62 – 69 mm
60 – 67 mm (with GumGum)

71 – 77 mm
69 – 75 mm (with GumGum)

78 – 84 mm
76 – 82 mm (with GumGum)

78 – 84 mm
76 – 82 mm (with GumGum)

86 – 93 mm
84 – 91 mm (with GumGum)

简介视频

  • 快速安装——无需工具
  • 使用轻质铝合金打造
  • 硬质表面涂层
  • 其特点是配有 0.8 的径节齿轮
  • 跟焦比以往任何时候运行顺畅
  • 无需用螺丝刀,突出的破旧皮带或扎带

Otus Lenses

Lens

ZEISS Lens Gear

ZF.2

ZE

E

ZEISS Otus 1.4/28

Large

 

ZEISS Otus 1.4/55

Medium

 

ZEISS Otus 1.4/85

Large

 

Milvus Lenses

Lens

ZEISS Lens Gear

ZF.2

ZE

E

ZEISS Milvus 2.8/15

Medium

 

ZEISS Milvus 2.8/18

Small (with GumGum)

 

Small

 

 

ZEISS Milvus 2.8/21

Small (with GumGum)

 

ZEISS Milvus 1.4/25

Medium

 

ZEISS Milvus 1.4/35

Medium

 

ZEISS Milvus 2/35

Mini

 

 

Small

 

 

ZEISS Milvus 1.4/50

Medium

 

ZEISS Milvus 1.4/85

Large

 

ZEISS Milvus 2/135

Large (with GumGum)

 

ZEISS Milvus 2/50M

Medium (with GumGum)

 

ZEISS Milvus 2/100M

Medium Makro 100 (with GumGum)

 

Loxia Lenses

Lens

ZEISS Lens Gear

ZF.2

ZE

E

ZEISS Loxia 2.8/21

Mini with GumGum

 

 

ZEISS Loxia 2.4/25

Mini with GumGum

 

 

ZEISS Loxia 2/35

Mini with GumGum

 

 

ZEISS Loxia 2/50

Mini with GumGum

 

 

ZEISS Loxia 2.4/85

Mini with GumGum